ALGEMENE VOORWAARDEN 2018 Barbara van der Vlugt | praktijk CAIA

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. 
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

· zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.

· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

· uw naam, adres en woonplaats

· de datum van de behandeling

· een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult’

· de kosten van het consult

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg (WKKGZ)

Als therapeut ben ik lid bij de NFG, een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in het complementaire psychosociale werkveld. Deze organisatie helpt ook uw rechten te beschermen als client. Per 1 januari 2017 is er een Wkkgz-proof geschillencommissie actief. Deze commissie kan u ondersteunen bij het behandelen van eventuele bezwaren of klachten die u heeft met betrekking tot de therapeut en zijn/haar werkwijze. De NFG heeft gekozen om dit samen met Quasir uit Meppel te regelen. 

In het geval dat u een klacht heeft over mij als therapeut of over de behandeling kunt u dan ook contact opnemen met de NFG via  info@de-nfg.nl. Zij helpen u contact leggen met een klachtenfunctionaris van Quasir. Op onderstaande webpagina (link via de button) vindt u hoe dit in zijn werk gaat, wat u kunt doen, en hoe het stappenplan van de klachtenprocedure eruit ziet: 

Welcome  

 

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now